Image Alt

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Training Center Twente
Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

het Lid:                                                  een ieder die een overeenkomst sluit met Training Center Twente.

Training Center Twente (TCT):         de eenmanszaak Training Center Twente (TCT), gevestigd aan de Hoge Bothofstraat 49, 7511 ZA te Enschede

Lidmaatschapsovereenkomst:         de overeenkomst tussen Training Center Twente en het Lid
Personal Training:                               individuele begeleiding op maat.

Persoonsgegevens:                            Alle gegevens verstrekt door Lid aan TCT, zoals weergegeven in de Lidmaatschapsovereenkomst

TCT app:                                                               toegang tot Virtuagym het softwaresysteem van TCT

Externe partij:                                     een ieder die geen lid is, die een overeenkomst sluit met TCT

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1          Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten betreffende (sport)activiteiten tussen TCT en het      Lid.

2.2          Alle bedingen in deze voorwaarden zijn mede opgesteld ten behoeve van alle personen die voor TCT werkzaam zijn en/of door TCT zijn ingeschakeld.

2.3          Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten betreffende (sport)activiteiten tussen TCT en             externe partijen.

2.4          Afwijkingen van deze voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3 – Het aanbod

3.1          TCT brengt het aanbod schriftelijk of elektronisch uit. Het aanbod is van kracht gedurende een door TCT aangegeven termijn. Als TCT geen termijn voor de           aanvaarding heeft gesteld, blijft het aanbod gedurende twee weken na dagtekening van kracht.
3.2          Het aanbod omvat ten minste:

  • de bedenktijd, zoals bedoeld in artikel 5;
  • de faciliteiten en begeleiding waarvan gebruik gemaakt kan worden;
  • de dagen en tijden waarop er gebruik gemaakt kan worden van de faciliteiten;
  • de kosten voor het lidmaatschap. Uit het aanbod blijkt duidelijk of het gaat om periodieke kosten of eenmalige kosten;
  • op welk moment TCT de kosten op grond van artikel 7 jaarlijks kan verhogen;
  • de wijze van betaling en de betalingstermijn;
  • de periode van de overeenkomst en de daarbij behorende opzegtermijn of, in geval van een 10-rittenkaart de geldigheidsduur en;
  • het TCT huishoudelijk reglement (HR).

3.3          De omschrijving van het aanbod moet toereikend zijn om een goede beoordeling van het aanbod door het Lid mogelijk te maken.
3.4          Het aanbod gaat elektronisch vergezeld van een exemplaar van deze algemene voorwaarden en het TCT HR.

Artikel 4 – Lidmaatschapsovereenkomst
4.1          De Lidmaatschapsovereenkomst komt tot stand door ondertekening van het aanbod. De Lidmaatschapsovereenkomst is strikt persoonlijk. Het Lid is niet      gerechtigd de rechten en plichten die voortvloeien uit de onder deze algemene voorwaarden gesloten Lidmaatschapsovereenkomst geheel of gedeeltelijk aan         derden over te dragen.
4.2          Bij inschrijving kan ter controle inzage in een geldig identiteitsbewijs (Paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) verlangd worden.
4.3          Bij het aangaan van een Lidmaatschapsovereenkomst voor Personal Training, dient bij annulering van de afspraak met de Personal Trainer, de afspraak minimaal        24 uur van tevoren worden geannuleerd. Wordt deze afspraak niet binnen bovengenoemde termijn geannuleerd of niet nagekomen, dan is TCT genoodzaakt         om de gereserveerde tijd in rekening te brengen.
4.4          Indien je jonger bent dan 16 jaar is goedkeuring van jouw ouder of voogd noodzakelijk om een lidmaatschapsovereenkomst aan te gaan met TCT.

Artikel 5 – Bedenktijd

5.1          Gedurende een bedenktijd van een week na ondertekening van de Lidmaatschapsovereenkomst, heeft het Lid de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te        herroepen. Dit herroepingsrecht eindigt op het moment dat het Lid eerder gebruik maakt van de fitnessfaciliteiten.
5.2          Voor Lidmaatschapsovereenkomsten die op afstand zijn gesloten (zoals via onze website) geldt een bedenktijd van veertien kalenderdagen. Het Lid heeft          gedurende die termijn de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te herroepen. Dit herroepingsrecht eindigt op het moment dat het Lid eerder gebruik              maakt van de fitnessfaciliteiten.

Artikel 6 – Duur en beëindiging
6.1          TCT biedt het Lid een Lidmaatschapsovereenkomst van 3 maanden aan. Als er niet tijdig wordt opgezegd dan wordt de Lidmaatschapsovereenkomst na de               overeengekomen periode voor onbepaalde tijd vervolgd. Een Lidmaatschapsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan te allen tijde worden opgezegd met         inachtneming van de opzegtermijn van 1 kalendermaand.
6.2          Tussentijdse opzegging door het Lid is mogelijk indien:
                –  het Lid een ander woonadres krijgt buiten een straal van 25 kilometer en het als gevolg van de toegenomen reistijd voor het Lid niet meer mogelijk is om onder               redelijke voorwaarden deel te nemen aan de trainingsactiviteiten.
                – het voor het Lid als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte onmogelijk is geworden om gedurende de resterende duur van de                                                          Lidmaatschapsovereenkomst deel te nemen aan de trainingsactiviteiten. Deze opzegging dient te geschieden met inachtneming van de opzegtermijn van 1
                kalendermaand.
6.3          Het Lid moet de lidmaatschapsovereenkomst schriftelijk opzeggen.
6.4          TCT mag de Overeenkomst tussentijds en met onmiddellijke ingang opzeggen indien:
                – het Lid één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden of van het toepasselijke (huishoudelijke) reglement schendt, tenzij de schending een tussentijdse             beëindiging niet rechtvaardigt of;
                – het Lid zich onrechtmatig heeft gedragen jegens TCT, een TCT medewerker of Lid. TCT betaalt het resterende abonnementsgeld in deze gevallen niet terug. Dit
                staat los van de eventuele verplichting van het Lid tot vergoeding van de aan hem verwijtbare schade.

Artikel 7 – Prijs en prijswijzigingen  
7.1          Het lidmaatschapsgeld wordt voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst overeengekomen.
7.2          TCT behoudt zich het recht om een jaarlijkse indexering van maximaal 5% toe te passen.
7.3          Eventuele prijsverhogingen worden door TCT één kalendermaand voorafgaand genoegzaam bekend gemaakt.
7.4          In de vakantieperiodes vindt er een aangepast rooster plaats. Deze omstandigheid is reeds verdisconteerd in het lidmaatschapsgeld en kan niet leiden tot enige
                aanspraak op korting of compensatie, hoe ook genaamd en in welke vorm dan ook.

Artikel 8 – Verplichtingen Training Center Twente
8.1          TCT staat ervoor in dat de faciliteiten en geleverde diensten beantwoorden aan de Lidmaatschapsovereenkomst.
8.2          TCT onderwerpt de voorzieningen aan het vereiste onderhoud.
8.3          TCT staat er voor in dat de instructeurs of begeleiders over voldoende kennis beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht.
8.4          TCT zorgt ervoor dat er voldoende EHBO-middelen aanwezig zijn.

Artikel 9 – Verplichtingen Lid
9.1          het Lid houdt zich aan de door TCT gegeven instructies en de inhoud van het TCT HR.
9.2          het Lid dient een medische contra-indicatie vóór deelname aan trainingsactiviteiten te melden aan TCT.
9.3          het Lid dient de aanwijzingen van TCT c.q. de door haar aangestelde medewerkers op te volgen. Het is het Lid niet toegestaan gebruik te maken van   apparaten of faciliteiten, waarmee het Lid niet bekend is. Indien het Lid niet bekend is met één of meerdere apparaten of faciliteiten, dan dient hij/zij dit aan TCT
                kenbaar te maken, zodat TCT uitleg kan geven.
9.4          Het is het Lid niet toegestaan gebruik te maken van de apparaten en faciliteiten, indien hij/zij onder invloed is van drank, drugs, medicijnen of als doping       aangeduide middelen.
9.5          Het is het Lid niet toegestaan te roken of verdovende middelen te gebruiken in de door TCT beschikbaar gestelde trainingsruimtes en overige ruimtes.
9.6          het Lid dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer tijdig schriftelijk of elektronisch aan TCT mede te delen.  

Artikel 10 – Tussentijdse wijzigingen
10.1        TCT kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden diensten en openingstijden. TCT zal de voorgenomen wijzigingen minimaal één kalendermaand van
                te voren op genoegzame wijze aankondigen.
10.2        Indien het Lid zijn Lidmaatschapsovereenkomst wenst te wijzigen geldt het volgende:
                – Wijziging van de Lidmaatschapsovereenkomst naar een hogere frequentie per maand is tussentijds mogelijk.
                – Wijziging van de Lidmaatschapsovereenkomst naar een lagere frequentie per maand is slechts mogelijk bij het eindigen van de lopende overeenkomst en
                met inachtneming van de opzegtermijn als bedoeld in artikel 6 van deze voorwaarden.

Artikel 11 – TCT toegangsapp
11.1        Na inschrijving, krijgt het Lid toegang tot Virtuagym, TCT’s softwaresysteem. Middels een persoonlijke barcode via onze app te scannen wordt bij binnenkomst het bezoek geregistreerd.


Artikel 12 – Betaling
12.1        Alle lidmaatschapsgelden zijn bij vooruitbetaling verschuldigd, direct opeisbaar en dienen te geschieden via automatische incasso.
12.2        Voor het storneren van een betaling, om welke reden dan ook, wordt een toeslag van € 1,- per storno in rekening gebracht ter dekking van de kosten van (niet)
                betaling.
12.3        Bij niet tijdige betaling is het Lid van rechtswege in verzuim. Hij/zij wordt daar door TCT schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog               verschuldigde bedrag binnen twee weken te voldoen.
12.4        Na het verstrijken van de nieuwe betalingsdatum is TCT gerechtigd om wettelijke rente en in redelijkheid gemaakte (buitengerechtelijke) kosten ex artikel 6:96 lid 2 BW in rekening te brengen, een en ander vanaf het verstrijken van de oorspronkelijke betalingsdatum. Voorts is TCT bevoegd om het Lid de toegang tot de    trainingsfaciliteiten te weigeren.
12.5        Indien het Lid niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, is TCT bevoegd om rechtsmaatregelen te nemen.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid
13.1        Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Er kan gebruik gemaakt worden van tips en adviezen van trainers en medewerkers. Het Lid blijft         zelf         verantwoordelijk voor de manier waarop hij/zij sport en de keuzes die daarin gemaakt worden. Bij twijfel over fysieke condities wordt er aangeraden om      deskundig advies in te winnen van een arts of specialist, om te bepalen wat de juiste en haalbare manier van bewegen voor het Lid is.
13.2        TCT is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van eigendommen. Er wordt geadviseerd waardevolle spullen thuis te laten.
13.3        TCT zal zich afdoende verzekeren tegen haar ondernemingsrisico’s. Voor iedere aansprakelijkheid geldt dat deze is beperkt tot het bedrag dat in het   desbetreffende geval uit hoofde van de door TCT gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het volgens de polis geldende eigen        risico. Indien door of in verband met de uitvoering van de Lidmaatschapsovereenkomst of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht     waarvoor TCT aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen, waarop de door TCT afgesloten algemene                 aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, met inbegrip van het eigen risico dat TCT in verband met die verzekering draagt.
13.4        Het Lid is tegenover TCT aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de          Lidmaatschapsovereenkomst en voor schade die voor rekening en risico van het Lid komt.

Artikel 14 – Klachten
14.1        Het Lid dient klachten over de uitvoering van de Lidmaatschapsovereenkomst zo snel mogelijk – doch uiterlijk binnen één maanden nadat het Lid de                gebreken heeft geconstateerd – bij TCT in, tenzij dat redelijkerwijs niet van hem verwacht kan worden. Deze klachten dienen volledig, duidelijk omschreven en          voorzien van eventuele bewijsmiddelen te zijn. Indiening kan persoonlijk aan de receptie plaatsvinden middels het overhandigen van de betreffende documenten,      dan wel per e-mail via info@tct.fit
14.2        Het niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben dat het Lid zijn rechten terzake verliest.
14.3        TCT beantwoordt de door het Lid bij hem ingediende klachten zo snel mogelijk – doch uiterlijk binnen één maand – gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als              een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, antwoordt TCT per omgaande met een bericht van ontvangst en een indicatie van de termijn waarbinnen men een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
14.4        Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
14.5        Het Lid is gehouden ter zake van klachten geheimhouding te betrachten en deze niet in de openbaarheid te brengen, ook niet middels social media.

Artikel 15 – Persoonsgegevens en privacy beleid
15.1        Deelnemer is zich bewust dat hij bepaalde persoonsgegevens aan TCT verstrekt, zoals onder meer naam, leeftijd, adres en emailadres.
15.2        Persoonsgegevens worden op zorgvuldige wijze en binnen de kaders van wet- en regelgeving, zoals de Algemene Vordering Gegevensbescherming   (AVG),    verwerkt.
15.3        In het privacybeleid van TCT wordt op een rijtje gezet welke gegevens worden verwerkt, voor welke doeleinden en hoe met de persoonsgegevens wordt    omgegaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen op de verwerking van   hun persoonsgegevens. Het             privacybeleid van TCT is terug te vinden op de website.

Artikel 16 – Onrechtmatige uitoefening Personal Training Activiteiten
16.1        Het is het Lid verboden om Personal Training Activiteiten te verrichten bij TCT zonder dat het Lid vooraf schriftelijke toestemming hiervoor heeft van TCT en de
                bijbehorende vergoeding voldoet.

Artikel 17 – Bedrijfsfitness
17.1        TCT sluit Lidmaatschapsovereenkomst met zowel Consumenten als Bedrijven (de Bedrijfsfitnessabonnementen). Alle voorgaande artikelen van deze voorwaarden
                die op het Lid van toepassing zijn, gelden ook voor Bedrijven waarmee een Bedrijfsfitnessabonnement is gesloten, tenzij er schriftelijke toestemming is van TCT om
                daarvan af te wijken.
17.2        Het Bedrijf dient zelf zorg te dragen voor het aanleveren van de benodigde persoonsgegevens van de deelnemende werknemers, als ook de benodigde
                toestemming voor de verwerking hiervan door de Ondernemer.
17.3        Een Bedrijfsfitnessabonnement kan uitsluitend door het Bedrijf worden aangepast, verlengd, opgezegd of anderszins beëindigd, niet door de deelnemende
                werknemers.

Artikel 18 – Omgang & TCT Huishoudelijk Reglement
18.1        Het Lid zal zich telkens gedragen in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving, de Lidmaatschapsovereenkomst (inclusief deze voorwaarden),
                het TCT HR en hetgeen in het maatschappelijk verkeer betamelijk wordt geacht. Het voorgaande betekent in ieder geval (zonder beperking) dat de volgende
                gedragingen door het Lid verboden is: (a) discriminatie in enige vorm, waaronder op grond van geslacht, geloof, huidskleur, etniciteit of seksuele geaardheid, (b)
                lichamelijk contact met andere Leden, personeelsleden of andere personen zonder hun uitdrukkelijke toestemming, (c) diefstal of het beschadigen van
                eigendommen van TCT of andere personen.
18.2        De Leden zullen geen geluid- of beeldopnamen in de vestigingen maken zonder uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van TCT.
18.3        Het TCT HR bevat aanvullende regels ten aanzien van de omstandigheden in lid 1 van dit artikel en kan op de website en in de vestigingen worden geraadpleegd.

Artikel 19 – Toepasselijk recht en geschillen
19.1        Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten die door of met TCT zijn aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
19.2        Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het Lid en TCT zullen worden beoordeeld door de bevoegde
                rechter in het arrondissement waar TCT is gevestigd.

Close
About
nl_NLNederlands