Image Alt

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Training Center Twente

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Club : de vof Training Center Twente, gevestigd aan de Hoge Bothofstraat 49, 7511 ZA te Enschede en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 77619331.

Lid : de natuurlijke persoon die niet handelt in uitoefening van een beroep of bedrijf die een overeenkomst aangaat met de Club met

  betrekking tot sportactiviteiten.

Lidmaatschapsovereenkomst: de overeenkomst tussen de Club en het Lid waarop de gemaakte afspraken zijn vastgelegd.

Abonnement : het lidmaatschap dat het Lid recht geeft op basis van een bepaalde frequentie deel te nemen aan de sportactiviteiten waarvoor het Lid een Abonnementen heeft afgesloten.

Personal Training : individuele begeleiding op maat.

Persoonsgegevens : alle gegevens verstrekt door Lid aan de Club, zoals weergegeven in de Lidmaatschapsovereenkomst.

TCT app: toegang tot Virtuagym, het softwaresysteem van de Club.

Externe partij : een ieder die geen lid is, die een overeenkomst sluit met de Club.
TCT Specials : sportactiviteiten die tijdelijk door de Club worden aangeboden.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1.                Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten betreffende (sport)activiteiten tussen de Club en het Lid.

2.                Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten betreffende (sport)activiteiten tussen de Club en externe partijen.

3.                Alle bedingen in deze voorwaarden zijn mede opgesteld ten behoeve van alle personen die voor de Club werkzaam zijn en/of door de Club zijn ingeschakeld.

Artikel 3 – Lidmaatschap

1.                Om deel te kunnen nemen aan de sportactiviteiten van de Club, dient men zich in te schrijven als Lid van de Club.

2.                In het administratiesysteem worden naast de contactgegevens van het Lid (naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoon- en rekeningnummer) vermeld:
 – het soort abonnement;
– de duur van het lidmaatschap;
– de frequentie waarop deelgenomen kan worden aan de sportactiviteiten
– het verschuldigde lidmaatschapsgeld;

– de verschuldigde inschrijfkosten.

3.                Inschrijving is mogelijk via de website van de Club (www.tctfit.nl) en aan de balie van de Club.

4.                Het lidmaatschap wordt door het Lid persoonlijk afgesloten en is niet overdraagbaar.

5.                Bij inschrijving is het Lid eenmalig een vast bedrag aan activatiekosten verschuldigd. De activatiekosten dienen direct bij inschrijving te worden  voldaan (per pin, contant of via IDEAL).

6.                Bij inschrijving wordt ter controle inzage in een geldig identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart) verlangd.

7.                In geval van bedrijfsfitness dient het Lid zich in te schrijven op de manier zoals deze met de werkgever overeengekomen is.

8.                Na inschrijving dient het Lid de app Virtuagym direct te downloaden en zijn account te activeren.

9.                Bij het aangaan van een Lidmaatschapsovereenkomst voor Personal Training, dient bij annulering van de afspraak met de Personal Trainer, de afspraak minimaal 24 uur van tevoren te worden geannuleerd. Wordt deze afspraak niet binnen bovengenoemde termijn geannuleerd of niet nagekomen, dan is de Club genoodzaakt om de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

10.             Gedurende veertien dagen na inschrijving heeft het Lid de mogelijkheid om de inschrijving kosteloos te herroepen. Dit herroepingsrecht eindigt op het moment dat het Lid eerder gebruik maakt van de sportactiviteiten.

Artikel 4 – Duur en beëindiging
1.                Het lidmaatschap wordt na verloop van de duur van 12 weken telkens onder dezelfde voorwaarden stilzwijgend verlengd voor de duur van vier weken.

2.                Het Lid kan gedurende de looptijd van het lidmaatschap de frequentie van zijn deelname aan sportactiviteiten verhogen (upgraden). Daartoe wordt een nieuw abonnement verstrekt. Het alsdan verschuldigde lidmaatschapsgeld wordt alsdan opnieuw bepaald. De duur van het lidmaatschap mag in geval van een upgrade niet korter zijn dan de overeengekomen duur van het lidmaatschap vóór de upgrade. Het verlagen (downgraden) van de frequentie van het lidmaatschap is mogelijk na verloop van de duur zoals initieel afgesloten. Het Lid dient deze wijziging vier weken voor het verstrijken van het lidmaatschap te melden aan de Club.
3.                Het uitbreiden of beperken van het abonnementen is mogelijk per vier weken.
4.                In geval van wijziging van het Lidmaatschap zijn administratiekosten verschuldigd.
5.                Indien het Lid gedurende een periode van meer dan vier weken als gevolg van langdurige ziekte of blessure aantoonbaar geen gebruik kan maken van de overeengekomen sportactiviteiten, kan het Lid de Club verzoeken om de looptijd van zijn lidmaatschap tijdelijk op te schorten. De duur van het lidmaatschap wordt automatisch verlengd met de duur van de opschorting. De opschorting bedraagt minimaal 4 en maximaal 12 weken. Het Lid blijft gedurende de opschorting tegen een gereduceerd tarief in de ledenadministratie opgenomen. Na herstel vangt de resterende looptijd van het lidmaatschap aan. De Club behoudt zich het recht voor het Lid om een medische verklaring te vragen. De opschorting gaat in dat geval pas in na ontvangst van de medische verklaring.
6.                In geval van zwangerschap kan het Lid de Club verzoeken om de looptijd van het lidmaatschap tijdelijk op te schorten. De duur van het lidmaatschap wordt automatisch verlengd met de duur van de opschorting. De opschorting loopt tot uiterlijk 6 weken na de bevallingsdatum, waarna de resterende looptijd van het lidmaatschap aanvangt. Het Lid blijft gedurende de opschorting tegen een gereduceerd tarief in de ledenadministratie opgenomen. De Club behoudt zich het recht voor het Lid om een medische verklaring te vragen. De opschorting gaat in dat geval pas in na ontvangst van de medische verklaring.
7.                Opzegging van het lidmaatschap vindt plaats uiterlijk vier weken voor het verstrijken van de overeengekomen duur van het lidmaatschap. Opzegging
                    van het lidmaatschap dient te geschieden op een van de volgende wijzen:
                    • persoonlijk aan de balie van de Club;
                    • schriftelijk, door een opzegbrief met volledige naam, geboortedatum en reden van opzegging te versturen naar het adres van de Clubadres: Hoge Bothofstraat 49, 7511 ZA te Enschede. Om ontvangst van deze brief te waarborgen wordt geadviseerd dit middels een aangetekend schrijven te doen. Na ontvangst van deze opzegging door de Club ontvangt het Lid een ontvangstbevestiging van de opzegging per e-mail. Opzegbrieven met onvolledige informatie worden niet in behandeling genomen;
                    • per e-mail door een opzegging te zenden aan info@tctfit.nl onder vermelding van volledige naam, geboortedatum en reden van opzegging. Na ontvangst van de opzegging door de Club ontvangt het Lid een ontvangstbevestiging van de opzegging per e-mail. Een opzegging gericht aan een ander e-mailadres dan voornoemd, wordt niet in behandeling genomen.
8.                Tussentijdse opzegging van het lidmaatschap door het Lid is mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken, indien:
                    – het voor het Lid als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte onmogelijk is geworden om gedurende de rest van de duur van het lidmaatschap gebruik te maken van de overeengekomen sportactiviteiten (een medische verklaring van een daartoe bevoegde arts of instantie is verplicht).
                    – het Lid verhuist naar een locatie die meer dan 25 km verwijderd ligt van de Club (een bewijs van inschrijving in de nieuwe gemeente is verplicht).
9.                Tussentijdse opzegging door de Club is te allen tijde mogelijk zonder opgave van reden.
10.             Tussentijdse opzegging door de Club met onmiddellijke ingang is mogelijk indien het Lid naar opvatting van het management van de Club een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden of de clubregels heeft geschonden of schendt of onrechtmatig handelt jegens de Club of een van haar contractanten. Eventueel vooruitbetaalde lidmaatschapsgelden die betrekking hebben op de periode na het eindigen van het lidmaatschap worden niet gerestitueerd. Activatiekosten worden ook niet gerestitueerd.
11.              Bij elke hernieuwde inschrijving na opzegging om wat voor reden dan ook is het lid opnieuw activatiekosten verschuldigd.

Artikel 5 – Betalingscondities
1.               
Betaling van het lidmaatschapsgeld vindt plaats door automatische incasso van de IBAN van het Lid. De periodiek verschuldigde bedragen voor het lidmaatschap worden vierwekelijks vooraf geïncasseerd. Door ondertekening van het digitale contract machtigt het Lid de Club om bedragen van zijn rekening te incasseren betreffende het overeengekomen lidmaatschap en/of andere bedragen die het Lid aan de Club verschuldigd is. Contante betaling van lidmaatschapsgelden en overige goederen/diensten kunnen contant worden voldaan.
2.                In geval van contante betalingen van het Lidmaatschap zijn administratiekosten verschuldigd.
3.                Bij niet of niet-tijdige betaling, hieronder mede begrepen het niet-zorgdragen voor voldoende middelen om incasso mogelijk te maken, het opgeven van een onjuist IBAN of het storneren van verschuldigde bedragen, is het Lid van rechtswege in verzuim. De Club behoudt zich het recht voor de vordering dan ter (gerechtelijke) incasso aan te bieden. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten worden op het Lid verhaald. Tevens wordt het recht voorbehouden om vanaf het moment dat het Lid in verzuim is de wettelijke rente in rekening te brengen over het verschuldigde bedrag.
4.                Restitutie van bedragen aan het Lid vindt naar keuze van de Club plaats per bank of per kas.

Artikel 6 – Prijs en prijswijzigingen  
1.                De Club behoudt zich het recht voor haar prijzen jaarlijks te verhogen. Een wijziging van het lidmaatschapsgeld zal minimaal 4 weken voor het ingaan ervan worden aangekondigd.
2.                Indien een prijsverhoging van het lidmaatschap plaatsvindt, dan heeft het Lid het recht om het lidmaatschap binnen 4 weken te beëindigen middels opzegging op de wijze als beschreven in artikel 4 lid 7. Het eventueel reeds vooruitbetaalde lidmaatschapsgeld wordt gerestitueerd.
3.                De mogelijkheid tot beëindiging op grond van lid 2 van dit artikel is niet van toepassing op prijsaanpassingen op basis van het prijsindexcijfer voorgezinsconsumpties noch op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals die ter zake van btw. Als deze prijsverhoging plaatsvindt binnen 3 maanden na totstandkoming van het lidmaatschap, dan bestaat wel het recht om het lidmaatschap te beëindigen als genoemd in lid 2.

Artikel 7 Aansprakelijkheid en risico
1.                Deelname aan de sportactiviteiten geschiedt op eigen risico.
2.                Indien de Club aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld.
3.                De Club is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de Club is uitgegaan van door of namens het Lid verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
4.                Indien de Club aansprakelijk mocht zijn, dan is de aansprakelijkheid van de Club beperkt tot maximaal de hoogte van het door het Lid betaalde lidmaatschapsgeld over de periode waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
5.                De aansprakelijkheid van de Club is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in een voorkomend geval.
6.                De Club is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
7.                Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van de Club aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan de Club toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover het Lid aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. De Club is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade.
8.                De Club is niet aansprakelijk voor diefstal en eventueel zoekgeraakte kleding en kostbaarheden binnen de Club. Er wordt geadviseerd waardevolle spullen thuis te laten.
9.                Het Lid dient aanwijzingen van het aanwezige personeel van de Club op te volgen. Het Lid mag geen gebruik maken van apparaten of faciliteiten waarmee hij niet bekend is. Indien het Lid niet bekend is met een of meerdere apparaten of faciliteiten, dient hij dit aan het personeel van de Club kenbaar te maken, zodat een gediplomeerd medewerker van de Club uitleg kan geven. De Club is niet aansprakelijk voor eventuele blessures en/of letsel of andere schade ontstaan door oneigenlijk of onjuist gebruik van apparaten of faciliteiten of het niet of niet correct opvolgen van instructies.       

Artikel 8 – Privacy
1.                Het Lid is verplicht de Club de juiste adresgegevens te verstrekken en in voorkomende gevallen een medisch vragenformulier in te vullen. Wijzigingen ten aanzien van deze gegevens dient het Lid zo spoedig mogelijk per e-mail of schriftelijk aan de Club door te geven. Het Lid staat er jegens de Club voor in dat deze gegevens juist zijn.
2.                De Club bewaart en verwerkt deze gegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Artikel 9 – Klachten
1.                Het Lid dient klachten over de Club c.q. zijn lidmaatschap zo snel mogelijk – doch uiterlijk binnen één maanden nadat het Lid de gebreken heeft geconstateerd – bij de Clubeigenaar. Deze klachten dienen volledig, duidelijk omschreven en voorzien van eventuele bewijsmiddelen te zijn.  
2.                Het niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben dat het Lid zijn rechten ter zake verliest.
3.                De Club beantwoordt de bij haar ingediende klachten zo snel mogelijk.
4.                Het Lid is bij inschrijving op de hoogte gesteld van de algemene voorwaarden en clubregels van de Club en heeft de inhoud daarvan geaccepteerd. Dit betekent dat het Lid op de hoogte is van de algemene voorwaarden en van de clubregels van de Club en in overeenstemming hiermee dient te handelen. Deze algemene voorwaarden en clubregels van de Club staan ook vermeld op de website van de Club (www.tctfit.nl) en zijn bij de balie van de Club op te vragen.
5.                Het Lid is gehouden ter zake van klachten geheimhouding te betrachten en deze niet in de openbaarheid te brengen, ook niet middels social media.

Artikel 10 – Gebruik website, social media en overige uitingen en gebruik beeldmateriaal
1.                De Club beheert de website www.tctfit.nl. Deze website heeft tot doel informatie te verstrekken over de onderneming, de trainingen en de activiteiten die de Club organiseert. Deze informatie is bestemd voor leden, externe contacten en belangstellenden.
2.                Het auteursrecht ten aanzien van de inhoud van de website en social media berust bij de Club. Het is niet toegestaan de inhoud van de website op enige wijze te verveelvoudigen zonder voorafgaande toestemming van de Club.
3.                Tijdens alle door de Club georganiseerd activiteiten binnen de eigen accommodatie, op het buitenterrein of op een externe locatie mogen foto- en video-opnames gemaakt worden door Club medewerkers of door de Club aangewezen personen. Voor opnamen die bedoeld zijn of gebruikt worden voor publicatie op de Clubs eigen website of in andere communicatie media van de Club wordt vooraf geen toestemming gevraagd aan betrokkenen, noch worden zij hierover ingelicht. Het Lid geeft toestemming dat hij/zij wordt vastgelegd op foto en/of video en dit beeldmateriaal via internet (zoals website, sociale media) gepubliceerd wordt.
4.                Het is niet toegestaan foto’s en of video opnames te maken in kleedruimten.
5.                In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, alsmede in twijfelgevallen, beslist de Club.

Artikel 11 – Onrechtmatige uitoefening Personal Training activiteiten
1.                Het is het Lid verboden om Personal Training Activiteiten te verrichten bij de Club zonder dat het Lid vooraf schriftelijke toestemming hiervoor heeft van de Club en de bijbehorende vergoeding voldoet.

Artikel 12 – Bedrijfsfitness
1.                De Club sluit Lidmaatschapsovereenkomst met zowel consumenten als bedrijven (de Bedrijfsfitnessabonnementen). Alle voorgaande artikelen van deze voorwaarden die op het Lid van toepassing zijn, gelden ook voor bedrijven waarmee een Bedrijfsfitnessabonnement is gesloten, tenzij er schriftelijke toestemming is van de Club om daarvan af te wijken.

Artikel 13 – Omgang & Club regelement
1.                Het Lid zal zich telkens gedragen in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving, de Lidmaatschapsovereenkomst (inclusief deze voorwaarden), het Club regelement en hetgeen in het maatschappelijk verkeer betamelijk wordt geacht. Het voorgaande betekent in ieder geval (zonder beperking) dat de volgende gedragingen door het Lid verboden is: (a) discriminatie in enige vorm, waaronder op grond van geslacht, geloof, huidskleur, etniciteit of seksuele geaardheid, (b) lichamelijk contact met andere leden, personeelsleden of andere personen zonder hun uitdrukkelijke toestemming, (c) diefstal of het beschadigen van eigendommen van TCT of andere personen.
2.                Het Lid zal geen geluid- of beeldopnamen in de vestigingen maken zonder uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van de Club.

Artikel 14 – Overige bepalingen
1.                De Club behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de aangeboden sportactiviteiten, de openingstijden, de huisregels en de algemene voorwaarden. De Club zal de voorgenomen wijzigingen minimaal vier weken van tevoren op genoegzame wijze aankondigen, tenzij dit redelijkerwijs niet van haar gevergd kan worden.
2.                De Club is gesloten op officiële feest- en gedenkdagen. In vakantieperiodes kan er met aangepaste openingstijden en/of een aangepast rooster worden gewerkt. Deze omstandigheden geven het Lid geen recht op compensatie, ook niet wanneer dit er toe zou leiden dat het Lid niet of in mindere mate deel kan nemen aan de sportactiviteiten.

Artikel 15 – Rechtstoepassing
1.                Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten door of met de Club aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.


    

Close
About
nl_NLNederlands