Image Alt

Privacy Policy

Privacy Policy

Dit is het privacybeleid van: Training Center Twente gevestigd aan de Hoge Bothofstraat 49, 7511 ZA te Enschede met KvK-inschrijfnummer: 59660090.

Hierna te noemen “Training Center Twente”, “TCT”, “wij”, “we” of “ons”.

Waarom deze privacyverklaring?
Als je een TCT abonnement hebt, een TCT abonnement wilt afsluiten, wanneer je gebruik maakt van een van onze andere diensten, zoals het aanvragen van een proefles,  of een dagpas, uit interesse onze website bezoekt, gebruik maakt van onze app of reageert op onze social media uitingen, dan hebben wij bepaalde persoonsgegevens van je nodig. Over de verwerking van jouw persoonsgegevens door TCT willen we transparant zijn, vandaar deze privacyverklaring.

Vanzelfsprekend gaat TCT uiterst zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en leeft de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) na. 

Hierna hebben wij voor jou op een rijtje gezet welke gegevens wij van jou verwerken, welke grondslagen er voor verwerken zijn, waarom wij dat doen en hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze jij invloed kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens door TCT.

Omdat wij een dynamisch bedrijf zijn in een zich snel ontwikkelende omgeving, is het van belang dat wij onze privacyverklaring van tijd tot tijd actualiseren. Wij behouden ons dan ook het recht voor deze privacyverklaring op ieder moment te wijzigen. De meest actuele stand van zaken vind je altijd op onze website. We adviseren je daarom deze pagina met enige regelmaat te bezoeken.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Het begrip persoonsgegevens omvat alle gegevens die herleidbaar zijn tot een identificeerbaar natuurlijk persoon. Met behulp van deze gegevens kan TCT jou direct dan wel indirect identificeren. Wij krijgen de gegevens rechtstreeks van jou, wanneer je lid wordt bij TCT, je de website bezoekt of wanneer je contact zoekt via social media.

De persoonsgegevens die wij van jou verwerken in het kader van je lidmaatschap of het gebruik van de diensten, zijn:

Algemene categorieën persoonsgegevens:
Jouw contact- en identificatiegegevens, zoals je naam, adres, woonplaats, e-mailadres, (mobiele) telefoonnummer, foto, geboortedatum en geslacht. Indien je via jouw werkgever bent aangesloten bij het bedrijfsfitnessprogramma kunnen persoonsgegevens door je werkgever aan ons worden verstrekt;

Gegevens inzake jouw online account, zoals je gebruikersnaam en wachtwoord en optioneel een digitale foto en informatie omtrent jouw sportdoel(en);

Elektronische gegevens, zoals automatisch verzamelt bij het bezoeken van onze website of app via jouw browser of mobiele apparaat, zoals bijvoorbeeld je IP of MAC adres, door middel van het gebruik van cookies en soortgelijke technieken. Bekijk ons Cookiebeleid voor meer informatie.

Financiële gegevens, zoals jouw IBAN, factuurgegevens, jouw keuze voor de wijze van betaling (bijvoorbeeld automatische incasso), gegevens omtrent jouw financiële toestand of in enkele gevallen gegevens betreffende een schuldsaneringsregeling of onderbewindstelling;

Gegevens betreffende jouw lidmaatschap, zoals de begindatum en duur van jouw lidmaatschap, jouw bezoeken aan TCT, jouw lidmaatschapsnummer en pasnummer, jouw abonnementsvorm en indien van toepassing jouw reden van opzegging;

Gegevens betreffende de administratie van jouw lidmaatschap, zoals mutaties, opzeggingen en debiteurenbeheer;

Opnamen van videobeelden, bij TCT word je geregistreerd door middel van onze videobewakingssystemen (CCTV);

De inhoud van jouw communicatie met ons, bijvoorbeeld wanneer je ons per e-mail, telefonisch, via social media of anderszins benadert. Dit kan eventuele vragen, klachten of andere informatie omvatten;

Gegevens betreffende aankopen, bijvoorbeeld in de TCT webshop of bij TCT.

Alle andere persoonsgegevens die je aan ons verstrekt, vrijwillig of op verzoek.

Bijzondere categorieën persoonsgegevens:
Gezondheidsgegevens, zoals door jou verstrekt, bijvoorbeeld informatie over jouw trainingsdoelen en trainingsfrequentie, jouw lengte en gewicht, eventuele zwangerschap, ziekte, medicijngebruik of klachten over jouw gezondheid.

Gegevens van strafrechtelijke aard, zoals door jou verstrekt, bijvoorbeeld een detentieverklaring.

We verwerken alleen gezondheidsgegevens die jij vrijwillig aan ons verstrekt en alleen met jouw voorafgaande toestemming en voor de doeleinden zoals omschreven in dit privacybeleid. Je kunt je toestemming op elk gewenst moment weigeren of intrekken, zie het gedeelte over ‘Jouw rechten’ onderaan dit privacybeleid.

Gegevens van onze websitebezoekers
Van bezoekers van onze website, worden eveneens persoonsgegevens verwerkt. Het gaat daarbij om persoonsgegevens die je op onder meer de contactpagina of de webshop zelf invult, zoals jouw e-mailadres, naam, adres, woonplaats, huidige locatie of een telefoonnummer.

Social media uitingen
De gegevens die je zelf invult op social media of die wij verzamelen naar aanleiding van jouw reacties op social media uitingen worden door TCT verwerkt. Het kan daarbij gaan om persoonsgegevens die je op onder meer de contactpagina van het betreffende platform zelf invult, zoals jouw e-mailadres, naam, adres, woonplaats of een telefoonnummer.

Wat zijn de grondslagen voor verwerking?
Wij mogen alleen jouw persoonsgegevens verwerken als er een wettelijke grondslag voor is.
De volgende grondslagen zijn er:
•    Wanneer je daarvoor toestemming hebt gegeven. Deze toestemming kan altijd weer ingetrokken worden;
•    het uitvoeren van de overeenkomst die je met TCT bent aangegaan;
•    het nakomen van een wettelijke verplichting van TCT;
•    ter bescherming van vitale belangen van jou;
•    ter vervulling van een taak van het algemeen belang of uitoefening van openbaar gezag en
•    voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van TCT.

Met welk doel verwerken wij jouw gegevens?
Dienstverlening
TCT verwerkt jouw gegevens om onze diensten aan je te kunnen leveren. Voor het aanmaken van een lidmaatschapsapp-account waardoor je toegang tot TCT krijgt, het in behandeling nemen en beantwoorden van vragen en klachten, het opstellen, versturen en incasseren van facturen en het communiceren in de juiste taal. Daarnaast verwerken wij de door jou ingevulde gegevens bij specifieke diensten ten behoeve van die specifieke dienstverlening. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de gegevens die je invult in de TCT app waardoor we je kunnen helpen bij het realiseren van jouw sportdoel.

Informeren
TCT verwerkt jouw gegevens om je hoofdzakelijk via e-mail en de TCT-app te kunnen informeren (of in een enkel geval per brief of telefonisch). Je ontvangt informatie over jouw abonnement waarvoor je je niet kunt afmelden. Ook ontvang je informatie over gelijksoortige producten en diensten van TCT, zoals bijvoorbeeld een bevestiging van trainingsschema’s en nieuwe groepslessen. Voor deze berichten kun je je te allen tijde afmelden.

Marketing- en verkoopactiviteiten
Wij kunnen jou informatie sturen over andersoortige producten en diensten van TCT en producten en diensten van derden. We kunnen jouw gegevens ook gebruiken om middels profilering specifiek op jou gerichte informatie te sturen. Je kunt je altijd afmelden voor deze informatie en jouw keuze aangeven en aanpassen via de daarvoor bestemde TCT app. Voor alle duidelijkheid: wij verkopen de persoonsgegevens van onze leden niet aan derden zodat zij die gegevens kunnen gebruiken voor hun direct marketing activiteiten.

Analyses & (markt)onderzoek
Jouw persoonsgegevens kunnen wij gebruiken voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om de diensten van TCT te verbeteren. Ook kunnen we je vragen of je mee wilt doen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek om zo onze dienstverlening te kunnen verbeteren. Jij beslist zelf of je hier aan mee wilt doen door toestemming te geven of niet.

Rapportage
TCT verwerkt gegevens van leden voor het doen van statistische analyses en het maken van managementrapportages. Op basis van die analyses en rapportages worden beslissingen gemaakt, producten en diensten geëvalueerd en wordt gekeken of campagnes effectief zijn. Gegevens van leden worden hiervoor op geaggregeerd niveau gebruikt. Geaggregeerd wil zeggen dat de gegevens geen informatie over individuele leden bevat, maar enkel informatie over bepaalde groepen bevat zoals gebaseerd op gebruik, leeftijd of nieuwe leden.

Contact met lid
Als je contact met ons opneemt of wij contact met je opnemen per telefoon, e-mail, via social media, chat of op een andere manier, dan worden jouw gegevens geregistreerd. Zo kunnen medewerkers van TCT later zien dat er al eerder contact met je is geweest en waarover. Zo kunnen wij je sneller en beter helpen. Denk bijvoorbeeld aan vragen over de dienstverlening, klachten, facturen en betalingen, indien je mee doet aan marktonderzoek en bij verkoopgesprekken. 

Wettelijke verplichting
TCT kan op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om jouw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de politie daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

Andere doelen
Als TCT persoonsgegevens wilt gebruiken voor een ander doel dan reeds is beschreven, zal zij hiervoor toestemming aan je vragen. 

Maken wij gebruik van cookies?
TCT maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Wat cookies zijn en van welke soorten cookies TCT gebruik maakt, kun je lezen in de Cookieverklaring van TCT zoals deze is opgenomen op onze website www.tct.fit

Hoe gaan wij om met de beveiliging van jouw gegevens?
TCT zorgt voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen onder andere verlies, vernietiging of beschadiging, onbevoegde kennisname of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit doen wij onder andere door het nemen van fysieke en organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging, het afschermen van iedere desktop met gebruikersnaam en wachtwoord en autorisatiemanagement zodat jouw gegevens niet voor alle medewerkers van TCT zijn in te zien. Maar ook het up-to-date houden van software en het regelmatig testen van onze beveiligingsmaatregelen hoort hierbij.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?
We bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is in het licht van de doeleinden waarvoor ze werden verkregen en zoals uiteengezet in dit privacybeleid. De criteria, die zijn gebruikt om onze bewaartermijnen te bepalen, omvatten onder andere: de periode gedurende welke we een lopende relatie met je hebben (zoals jouw Lidmaatschap) of er sprake is van een wettelijke plicht waaraan TCT onderworpen is; en of bewaring wenselijk of noodzakelijk is in het licht van onze juridische positie (bijvoorbeeld in verband met de handhaving van onze algemene voorwaarden, rechtszaken of juridisch onderzoek).

Zo bewaren wij camerabeelden bijvoorbeeld maximaal 72 uur nadat de opnames zijn gemaakt, of indien er een incident heeft plaatsgevonden, onmiddellijk nadat het incident is opgelost.

Maken wij bij de verwerking van gegevens gebruik van diensten van derden?
TCT maakt gebruik van diensten van andere partijen. Dit gebeurt pas na screening op het gebied van security en privacy en pas nadat het bedrijf een overeenkomst met betrekking tot het gebruik en de bescherming van persoonsgegevens heeft getekend. Werkzaamheden waarbij derde partijen kunnen zijn betrokken, zijn: het aanbieden van introductielessen, (online) marketing, marktonderzoek, incasso, adverteren en analyseren van effectiviteit van advertenties, webanalyse en applicaties/saas-diensten waarvan gebruik wordt gemaakt in het kader van werving en selectie, ledenadministratie, klantenservice en marketing, mobiele app, telefonische contacten en bankverkeer.

Verstrekken wij gegevens aan derden?
Alleen daartoe geautoriseerde werknemers binnen TCT hebben toegang tot jouw persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is in het kader van de uitoefening van hun werkzaamheden bij TCT.

TCT verstrekt of verkoopt in beginsel geen gegevens aan derden. TCT kan echter op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om jouw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de politie daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek. Ook kan TCT jouw persoonsgegevens delen met derden om een kredietrisicotoets uit te voeren. Indien je na facturatie niet tot betaling over gaat, zullen jouw gegevens worden opgenomen in de schuldendatabase van deze derde partij. Wanneer het incassotraject wordt uitbesteed aan een incassobureau kan TCT jouw persoonsgegevens met deze derde partij delen.

Hoe kun je invloed uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens?
In de AVG zijn een aantal rechten van betrokkenen vastgelegd. Iedereen heeft het recht zijn of haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of aan te vullen, te laten wissen, een beperking van de verwerking te vragen, te laten overdragen en kan bezwaar maken tegen verwerking van zijn of haar persoonsgegevens. Hierna volgt een korte uitleg over de verschillende rechten.

Inzage gegevens
Je hebt recht op inzage van jouw persoonsgegevens en een kopie daarvan te ontvangen.

Rectificatie gegevens
Je hebt recht om jouw persoonsgegevens te laten corrigeren indien deze onjuist zijn en te laten aanvullen indien deze onvolledig zijn. 

Wissen gegevens
Je kunt verzoeken om jouw persoonsgegevens te wissen en dit wordt gehonoreerd in de volgende gevallen: omdat de gegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt, omdat je jouw toestemming intrekt, omdat je succesvol bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking, omdat de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beperking van de verwerking
Je hebt het recht om de beperking van een verwerking te verzoeken en te verkrijgen in een aantal specifieke gevallen: gedurende de periode van betwisting van de juistheid van persoonsgegevens en de controle daarvan, indien de verwerking onrechtmatig is gebleken maar je toch niet wilt dat de gegevens worden gewist, indien TCT de gegevens niet meer nodig heeft maar jij de gegevens nog nodig hebt voor een rechtsvordering en wanneer je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking en nog wacht op het antwoord op het bezwaar. Je verzoekt als het ware de persoonsgegevens te markeren (tijdelijk op slot te doen) met als doel de verwerking in de toekomst te beperken.

Bezwaar tegen verwerking
Je hebt altijd recht om op grond van redenen die met jouw specifieke situatie te maken hebben tegen: de verwerking van je persoonsgegevens op grond van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag mocht TCT die zijn toegekend en indien de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van TCT of een derde, wanneer jouw belangen zwaarder wegen. 

Wanneer jouw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, mag je ook altijd bezwaar maken tegen deze verwerking evenals tegen de profilering die betrekking heeft op direct marketing.

Een klacht indienen
Je hebt het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop wij met jouw gegevens omgaan. Wanneer jij een klacht hebt, dan lossen wij dat het liefst zelf met je op. Daarnaast heb je altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien je van mening bent dat jouw persoonsgegevens door ons in strijd met dit privacybeleid worden verwerkt.

Wil je gebruik maken van een van jouw rechten, dan doe je dat als volgt. 
Je kan jouw verzoek per e-mail sturen naar info@tct.fit

Vermeld bij jouw verzoek altijd om welk verzoek het gaat: “inzage verzoek”, “rectificatie verzoek”, etc. en vermeld jouw naam, adres en telefoonnummer. Binnen uiterlijk een maand na ontvangst van het verzoek ontvang je een reactie.

Minderjarigen
Indien je jonger bent dan 16 jaar verwerken we jouw persoonsgegevens alleen indien voorafgaande toestemming van jouw ouder of voogd is verkregen.

Vragen of contact
Mocht je nog vragen hebben over dit privacybeleid, de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken of als je bovenstaande rechten wilt uitoefenen, neem dan contact op met TCT via onderstaande contactgegevens:

Training Center Twente
Hoge Bothofstraat 49
7511 ZA Enschede
E-mail: 
info@tct.fit

Tel.nr: 06-49207040

Close
About
en_USEnglish